لیست قیمت مته ایزار

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز محصول : 8 میلیمتر

 

قیمت: 132,250 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 12 میلیمتر

 

قیمت: 311,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 10 میلیمتر

 

قیمت: 161,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 5.5 میلیمتر

 

قیمت: 69,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 6.5 میلیمتر

قیمت: 73,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 9.5 میلیمتر

 

قیمت: 138,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 13.5 میلیمتر

 

قیمت: 403,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 11.5 میلیمتر

 

قیمت: 287,500 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید