روغنکاری سیم بکسل

روغنکاری سیم بکسل

به منظور محافظت در برابر زنگ زدگی و کاهش اصطکاک بین مفتول ها و رشته ها در جریان تولید، روغنکاری سیم بکسل انجام می شود. از یک سو مغزی سیم بکسل بعلت اهمیت نقش آن از روغن اشباع می شود و از سوی دیگر کلیه مفتول های تشکیل دهنده یک رشته و کلیه رشته های تشکیل دهنده در طی بافت به روغن مناسب آغشته می گردد. نوع روغ نکاری بنابر جنس مفتول ، کاربرد و خصوصیات محل مورد استفاده متفاوت خواهد بود، در طول مدت عمر مفید نیز، روغنکاری آن باید در فواصل زمانی منظم ادامه یابد تا با جایگزینی روغن از دست داده در اثر استفاده، حداکثر محافظت در برابر زنگ زدگی و سایش درونی بعمل آید.

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید